POLITIKA PRIVATNOSTI

Drago nam je što ste pokazali interesovanje za naše preduzeće. Zaštita podataka ima značajno mesto u sistemu upravljanja preduzeća AVene d.o.o.. Korišćenje internet stranica AVene d.o.o. je moguće bez ikakvih indikacija ličnih podataka; međutim, ako nosilac podataka želi da kupi proizvode ili koristi usluge preduzeća preko našeg sajta, obrada ličnih podataka može biti neophodna. Ako je obrada ličnih podataka neophodna i ne postoji zakonska osnova za takvu obradu, tražićemo saglasnost nosioca podataka za prikupljanje ličnih podataka.

Obrada ličnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj nosioca podataka uvek će biti u skladu sa Uredbom o opštoj zaštiti podataka (GDPR), kao i skladu sa regulativom za zaštitu podataka pojedinih zemalja u kojima AVene d.o.o. posluje. Pomoću ove deklaracije o zaštiti podataka, naše preduzeće bi želelo da informiše javnost o prirodi, obimu i svrsi ličnih podataka koje sakupljamo, koristimo i obrađujemo. Pored toga, nosioci podataka se putem ove deklaracije o zaštiti podataka obaveštavaju o svojim pravima koja proizilaze iz GDRP.

Kao kontrolor podataka, AVene d.o.o. je implementirao brojne tehničke i organizacione mere kako bi osigurao najkvalitetniju zaštitu ličnih podataka obrađenih putem ove internet stranice. Međutim, prenos podataka preko interneta može u principu imati sigurnosne nedostatke, tako da apsolutna zaštita ne može biti garantovana. Iz tog razloga, svaki nosilac podataka je slobodan da nam lične podatke dostavi putem alternativnih sredstava, npr. telefonom.

 1. Definicije

Deklaracija o zaštiti podataka kompanije AVene d.o.o. zasnovana je na uslovima koje je evropski zakonodavac koristio za usvajanje Uredbe o zaštiti podataka o podacima (GDPR). Naša deklaracija o zaštiti podataka mora biti čitljiva i razumljiva za široku javnost, kao i za naše kupce i poslovne partnere. Da bismo to osigurali, prvo bismo objasnili korištenu terminologiju.

U ovoj deklaraciji o zaštiti podataka, mi koristimo, između ostalog, sledeće termine:

 • a) Lični podaci

Lični podaci podrazumevaju sve informacije koje se odnose na određeno fizičko lice koje se može identifikovati (“nosilac podataka”). Identifikovano fizičko lice je onaj koji se može identifikovati, direktno ili indirektno, naročito u vezi sa podacima kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikacija. Ne prikupljamo podatke u vezi sa i specifične za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.

 • b) Nosilac podataka

Nosilac podataka je svako identifikovano fizičko lice koje se može odrediti i čije lične podatke obrađuje kontrolor odgovoran za obradu.

 • c) Obrada

Obrada je bilo koja operacija ili skup operacija koje se obavljaju sa ličnim podacima ili na skupovima ličnih podataka, bez obzira da li su automatizovani ili ne, kao što su sakupljanje, beleženje, organizovanje, strukturiranje, čuvanje, adaptacija ili izmene, konsultacije, objavljivanje putem prenosa, diseminacije ili na drugi način stavljanja na raspolaganje, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 • d) Ograničenje obrade

Ograničenje obrade je označavanje uskladištenih ličnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

 • e) Profilisanje

Profilisanje podrazumeva bilo koji oblik automatske obrade ličnih podataka koji se sastoji od korišćenja ličnih podataka kako bi se procenili određeni lični aspekti koji se odnose na fizičko lice, a naročito radi analize ili predviđanja u pogledu performansi tog fizičkog lica na poslu, njegovoj ekonomskoj situaciji, zdravlju, ličnim afinitetima, interesima, pouzdanosti, ponašanju, lokacijama ili kretnjama.

 • f) Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada ličnih podataka na takav način da se lični podaci više ne mogu pripisati određenom nosiocu podataka bez korištenja dodatnih informacija, pod uslovom da se takve dodatne informacije čuvaju odvojeno i podleže tehničkim i organizacionim merama kako bi se osiguralo da se lični podaci ne pripisuju osobi koja se može identifikovati.

 • g) Kontrolor podataka ili kontrolor odgovoran za obradu podataka

Kontrolor ili kontrolor odgovoran za obradu je fizičko ili pravno lice, organ vlasti, agencija ili drugo telo koje, samo ili zajedno s drugima, određuje namene i sredstva obrade ličnih podataka; gde su svrha i sredstva obrade određeni ogovarajućim zakonom. Kontrolor ili specifični kriterijumi za njgovo imenovanje mogu biti predviđeni državnim zakonom ili zakonima EU i država članicama.

 • h) Obrađivač podataka

Obrađivač podataka je fizičko ili pravno lice, organ vlasti, agencija ili drugo telo koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora podataka.

 • i) Primalac

Primalac je fizičko ili pravno lice, organ vlasti, agencija ili drugo telo, na kome se lični podaci objavljuju, bilo treće lice ili ne. Međutim, javni organi koji mogu primati lične podatke u okviru određene istrage u skladu sa zakonom Unije ili države članice neće se smatrati primaocima; obrada tih podataka od strane javnih organa mora biti u skladu sa važećim pravilima zaštite podataka u skladu sa svrhom obrade.

 • j) Treća strana

Treća strana je fizičko ili pravno lice, organ vlasti, agencija ili telo (osim nosioica podataka, kontrolora podataka, obrađivača podataka i lica koja su pod neposrednim ovlašćenjima kontrolora ili obrađivača) koje ima ovlašćenje za obradu ličnih podataka.

 • k) Saglasnost

Saglasnost nosioca podataka je svako slobodno dato, specifično, informisano i nedvosmisleno naznačenje želje nosioca podataka kojim on ili ona, izjavom ili putem jasne potvrdne akcije, daje saglasnost sa obradom ličnih podataka koji se odnose na njega.

 1. Ime i adresa kontrolora podataka

Kontrolor podataka u svrhu Generalne regulative o zaštiti podataka (GDPR) i drugim zakonima o zaštiti podataka koji se primjenjuju lokalno ali i u zemljama članicama Evropske unije i drugim odredbama vezanim za zaštitu podataka:

AVene d.o.o.
Omladinskih brigada 86J (lokal 7), West 65
11070 Novi Beograd

Srbija

Telefon: +381 69 465 3333

Email: prodaja(et)avene.rs
Internet stranice: www.vinskevitrine.rs i www.ultrazvucnekade.rs i www.avene.rs

 1. Kolačići (Cookies)

Internet stranice AVene d.o.o. koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se čuvaju u računarskom sistemu putem Internet pretraživača.

Mnogi internet sajtovi i serveri koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića koji je njihov jedinstveni identifikator. Sastoji se od niza karaktera preko koje se web stranice i serveri mogu dodeliti specifičnom Internet pretraživaču u kojem je kolačić sačuvan. Ovo omogućava posećenim Internet stranicama i serverima da razlikuju pojedinačni pregledač nosioca podataka od drugih Internet pretraživača koji sadrže druge kolačiće. Specifični Internet pretraživač može se prepoznati i identifikovati koristeći jedinstveni ID kolačića.

Upotrebo kolačića, AVene d.o.o. omogućava bolje korisničko iskustvo postiocima internet stranice nego u slučaju kada je upotreba kolačića onemogućena od strane korisnika.

Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj web stranici će biti optimizovane imajući potrebe korisnika u vidu. Kolačići nam omogućavaju da prepoznamo korisnike naše internet stranice, kao što je već pomenuto. Svrha ovog prepoznavanja je da korisnicima olakša korišćenje naše internet stranice. Korisnik internet stranice koji koristi kolačiće, npr. ne mora unositi podatke za pristupanje svaki put kada želi da se uloguje na internet stranicu, jer to internet stranica uradi sama preko kolačića sačuvanog u računarskom sistemu korisnika. Drugi primer je kolačić za korpu u internet prodavnici. On pamti artikle koje je kupac stavio u virtualnu korpu za kupovinu i stanje korpe će ostati zapamćeno i za naredne posete.

Nosilac podataka može u bilo kom trenutku sprečiti postavljanje kolačića naše internet stranice pomoću odgovarajućih postavki Internet pretraživača i na taj načim može trajno onemogućiti postavljanje kolačića. Osim toga, već posdtavljeni kolačići mogu biti izbrisani u bilo kom trenutku preko Internet pretraživača ili drugim softverskim rešenjima. Ovo je moguće u svim popularnim Internet pretraživačima. Ako je nosilac podataka deaktivirao postavljanje kolačića u korišćenom Internet pretraživaču, neke od funkcionalnosti sajta možda neće biti dostupne.

 1. Prikupljanje opštih podataka i informacija

Internet stranica kompanije AVene d.o.o. prikuplja niz opštih podataka i informacija kada korisnik podataka ili automatizovani sistem pokrene učitavanje internet stranicu. Ovi opšti podaci i informacije se čuvaju u datotekama dnevnika servera. Prikupljeni mogu biti: (1) tipovi pretraživača i verzije koje se koriste, (2) operativni sistem računara koji pristupa stranici, (3) internet stranica sa koje je pristupni sistem došao na našu internet lokaciju (tzv. referer), (4) podstranice internet stranice koje su posećene, (5) datum i vreme pristupa Internet stranici, (6) IP adresa (adresa internet protokola), (7) internet provajder pristupnog sistema, i (8) bilo koji drugi slični podaci i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše sisteme informacionih tehnologija.

Prilikom korišćenja ovih opštih podataka i informacija AVene d.o.o. ne donosi nikakve zaključke o nosiocu podataka. Umesto toga, ove informacije su neophodne da (1) se ispravno dostavi sadržaj našeg internet sajta, (2) prilagodi sadržaj naše internet stranice, kao i njegove reklame, (3) osigura dugoročna održivost naših informacionih tehnologija i tehnologije internet stranice, i (4) pružanje informacije koje su neophodne za krivično gonjenje u slučaju sajber napada odgovornim organima vlasti. Zbog toga AVene d.o.o. analizira anonimno prikupljene podatke i informacije statistički, sa ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka našeg preduzeća, kao i osiguranja optimalnog nivoa zaštite za lične podatke koje obrađujemo. Anonimni podaci u datotekama dnevnika servera se čuvaju odvojeno od svih ličnih podataka koje pružju nosioci podataka.

 1. Registracija na našoj web stranici

Nosilac podataka ima mogućnost da se registruje na internet stranici kontrolora podataka pri čemu dostavlja lične podatake. Koji lični podaci se prenose kontroloru određuje odgovarajući ulazni obrazac ​​koji se koristi za registraciju – tu su: ime i prezime, poštanska adresa, adresa e-pošte, broj telefona. Lični podaci uneti od strane nosioca podataka prikupljaju se i čuvaju isključivo za unutrašnju upotrebu od strane kontrolora podataka za svoje potrebe. Kontrolor podataka može imati potrebu da prenese podatke na jednog ili više obrađivača podataka (npr. kurirska služva) koji će takođe koristi dostavljene podatke za unutrašnju svrhu u cilju pružanja usluge kontroloru podataka.

Registrovanjem na internet stranici kontrolora podataka, IP adresa koju dodeljuje provajder Internet usluga (ISP) i koju kosristi nosilac usluga u trentuku registracije se takođe beleži. Čuvanje ovih podataka odvija se u pozadini i to jedini način da se spreči zloupotreba naših usluga i, ako je potrebno, da se omogući istraživanje izvršenih krivičnih dela. Čuvanje ovih podataka je neophodno kako bi se osigurao kontrolor podataka. Ovi podaci se ne prenose na treće strane, osim ako postoji zakonska obaveza prenošenja podataka ili ako je prenos neophodan radi krivičnog gonjenja.

Registrovanje nosioca podataka sa dobrovoljnim naznačavanjem ličnih podataka ima za cilj da omogući kontroloru podatka da ponudi sadržaje ili usluge nosiocu podataka koji se mogu jedino ponuditi registrovanim korisnicima zbog prirode ponuda o kojima se radi. Registrovana lica mogu slobodno da menjaju lične podatke navedene tokom registracije u bilo koje vreme ili da ih potpuno izbrišu iz baze podataka kontrolora podataka.

Kontrolor podataka će u svakom trenutku pružiti informacije na zahev svakom nosiocu podataka o tome koji lični podaci se čuvaju o njemu. Osim toga, kontrolor podataka će ispraviti ili izbrisati lične podatke na zahtev nosioca podataka, ukoliko nema zakonskih obaveza koje nalažu dalje čuvanje podataka. Celokupno osoblje kontrolora podataka dostupno je nosiocu podataka u tom smislu za kontakt.

 1. Pretplata na naše biltene

Na internet stranici AVene d.o.o. korisnicima se daje mogućnost da se pretplate na bilten našeg preduzeća. Ulazni obrazac ​​koja se koristi za ovu svrhu određuje koji se lični podaci prenose, i to su: ime i prezime, adresa e-pošte, kao i vreme kada se bilten poručuje od kontrolora podataka.

AVene d.o.o. redovno obaveštava svoje klijente i poslovne partnere putem biltena o ponudama preduzeća. Bilten preduzeća može primiti samo nosilac podataka, ako (1) je prijavio važeću e-mail adresu i (2) izričito se prijavio za primanje biltena. Elektronska poruka za potvrdu će biti poslana na navedenu adresu elektronske pošte koju je nosilac podataka prijavio za dostavu biltena, iz pravnih razloga, u postupku dvostrukog odobravanja slanja biltena. Ova elektornska poruka za potvrdu se koristi da bi se dokazalo da li je vlasnik adrese elektronske pošte ujedno nosilac podataka koji se prijavio za prijem biltena.

Tokom registracije za bilten, takođe ćemo čuvati IP adresu računarskog sistema koji dodeljuje provajder internet usluga (ISP) i u upoterbi je od strane nosioca podataka u trenutku kada se vrši prijava na bilten kao i vreme i datum prijave na bilten. Prikupljanje ovih podataka je neophodno kako bi se razumela (eventualna) zloupotreba adrese elektronske pošte nosioca podataka u nekom kasnijem trenutku, i kao takvo služi radi pravne zaštite kontrolora podataka.

Lični podaci prikupljeni u procesu prijave za prijem biltena će se koristiti samo za slanje biltena. Pored toga, pretplatnici na mogu primiri i poruke elektronske pošte u slučaju izmena ponude biltena, u slučaju promene tehničkih okolnosti i postojanje neke druge neophodnosti vezane za normalno funkcionisanje biltena. Lični podaci prikupljeni radi slanja biltena nikada neće biti preneti trećim licima. Nosilac podataka može u bilo kom trenutku otkazati pretplatu na naš bilten. Saglasnost za čuvanje ličnih podataka, koje je nosilac podataka prosledio radi slanja biltena, može se povući u bilo koje vrijeme. U tu svrhu, u svakom biltenu se nalazi odgovarajuća veza (link) pri dnu poruke. Takođe je moguće odjaviti se sa biltena u bilo koje vreme kontaktiranjem osoblja kotrolora podataka sa takvim zahtevom.

 1. Praćenje biltena

Bilten kompanije AVene d.o.o. sadrži tzv. piksele za praćenje. Piksel za praćenje je miniaturna grafika ugrađena u poruku elektornske pošte, koja se šalju u HTML formatu kako bi se omogućilo snimanje i analiza dnevnika biltena. Ovo omogućava statističku analizu uspeha ili neuspeha marketinških kampanja. Na osnovu ugrađenog piksela za praćenje, AVene d.o.o. može videti da li i kada je nosilac podataka otvorio poruku biltena i koje linkove u poruci je ispratio.

Takvi lični podaci prikupljeni u pikselima koji se nalaze u biltama čuvaju se i analiziraju od strane kontrolora kako bi se unapredio bilten, tako da se sadržaj budućih biltena još bolje prilagodi interesima nosioca podataka. Ovi lični podaci neće biti prosleđeni trećim licima. Nosioci podataka u svako doba mogu povući saglasnost za dostavljanje biltena. U tu svrhu, u svakom biltenu se nalazi odgovarajuća veza (link) pri dnu poruke. Takođe je moguće odjaviti se sa biltena u bilo koje vreme kontaktiranjem osoblja kotrolora podataka sa takvim zahtevom.

 1. Obrazac za kontakt na internet stranici

Internet stranica AVene d.o.o. sadrži stranice koje omogućavaju brzi elektronski kontakt sa našim preduzećem, kao i direktnu komunikaciju sa nama, što uključuje i opštu adresu takozvane elektronske pošte (e-mail adresa). Ako nosilac podataka kontaktira kontrolora podataka putem elektronske pošte ili putem obrazca za kontakt, lični podaci koji se prenose od strane nosioca podataka automatski se čuvaju. Ime i prezime, e-mail adresa i IP adresa koja se dobrovoljno prenose od strane nosioca podataka do kontrolora podataka čuvaju se u svrhu obrade ili kontakta sa nosiocem podataka. Ovi podaci nikada neće biti preneti trećim licima.

 1. Funkcija komentara na sajtu

AVene d.o.o. nudi korisnicima mogućnost ostavljanja individualnih komentara/recenzija o proizvodima ili individualnim komentarima na blog člancima na blogu koji se nalazi na internet stranici kontrolora. Blog je deo intenet stranice, putem kojeg preduzeće može objavljivati ​​članke ili napisati misli u takozvanim blog porukama. Objave na blogu mogu komentarisati treća lica.

Ako nosilac podazaka ostavi komentar o proizvodu ili blogu članku koji je objavljen na ovoj internet stranici on se čuva i objavljuje, kao i informacije o datumu i vremenu komentara i korisničkom (pseudonimu) koji je izabrao nosilac podataka. Pored toga, beleži se i IP adresa koju pruža Internet provajder (ISP) a korišćena je od strane nosioca podataka u trenutku postavljanja komentara. Ovo skladištenje IP adrese se odvija iz bezbednosnih razloga, a u slučaju da nosilac podataka krši prava trećih lica ili objavljuje ilegalni sadržaj putem datog komentara. Skladištenje ovih ličnih podataka je, stoga, u interesu kontrolora podataka, tako da on može osloboditi odgovoronosti u slučaju kršenja propisa od strane nosioca podataka. Ovi prikupljeni lični podaci neće biti prosleđeni trećim licima, osim ako takav prenos nije potreban zakonom ili služi cilju zaštite kontrolora podataka.

Anonimni niz koji je kreiran sa vaše adrese elektronske pošte (tzv. „hash“) može se proslediti Gravatar servisu da bise ustaovilo da li ga koristite od ranije. Politika privatnosti Gravatar servisa dostupna je ovde: https://automattic.com/privacy/. Nakon odobrenja vašeg komentara, vaša profilna slika je vidljiva javnosti uz vaš komentar.

Komentari posetilaca podložni su proveri putem automatske usluge za otkrivanje spam poruka.

 1. Rutinsko brisanje i blokiranje ličnih podataka

Kontroler podataka će obrađivati ​​i čuvati lične podatke nosioca podataka samo u periodu koji je potreban za postizanje svrhe skladištenja, ili koji je odboren lokalnim i evropskim zakonom.

Ako namena čuvanja podataka ispunila svoju svrhu ili ako istekne period skladištenja propisan od strane zakonodavca, lični podaci se rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtevima.

 1. Prava nosioca podataka

 

Prava nosioca podataka su sledeća:

 • a) Pravo na potvrdu

Svaki nosilac podataka ima pravo garantovano zakonom da dobije potvrdu od kontrolora podataka o tome da li se lični podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne. Ukoliko nosilac podataka želi iskoristiti ovo pravo potvrdjivanja, on ili ona može u bilo koje vreme kontaktirati bilo kog zaposlenog kod kontrolora podataka.

 • b) Pravo pristupa

Svaki nosilac podataka ima pravo da dobije od kontrolora podataka besplatne informacije o njegovim ili njenim ličnim podacima koji su sačuvani u bilo kom trenutku i kao kopiju tih informacija. Štaviše, evropske direktive i propisi omogućavaju nosiocu podataka pristup sledećim informacijama:

 • svrha obrade;
 • kategorije ličnih podataka;
 • primaoci ili kategorije primalaca kojima su lični podaci bili ili će biti otkriveni, posebno primaoci u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 • gdje je to moguće, predviđeni period za koji će se čuvati lični podaci ili, ako nije moguće, kriterijumi koji se koriste za određivanje tog perioda;
 • postojanje prava da se zatraži ispravljanje ili brisanje ličnih podataka od kontrolora podataka ili ograniči obrada ličnih podataka koji se odnose na nosioca podataka ili da se izrazi protivljenje obradi podataka od strane kontrolora;
 • postojanje prava na podnešenje žalbe nadležnom organu;
 • ukoliko lični podaci nisu prikupljeni direktno od nosioca podataka, kontrolor podataka mora pružiti bilo koje raspoložive informacije o njihovom izvoru;
 • postojanju automatskog odlučivanja, uključujući profilisanje, navedeno u članu 22 (1) i (4) GDPR-a i, barem u tim slučajevima, značajne informacije o logici koja je uključena, kao i značaju i predviđenim posledicama takve obrade za nosioca podataka.

Pored toga, nosilac podataka ima pravo da dobije informacije o tome da li se lični podaci prenose u treću zemlju ili u međunarodnu organizaciju. Ako je to slučaj, nosilac podataka ima pravo da bude obavešten o odgovarajućim sredstvima zaštite vezanim za prenos podataka.

Ukoliko se nosilac podataka želi iskoristiti ovo pravo pristupa, on ili ona može u bilo koje vreme kontaktirati bilo kog zaposlenog kod kontrolora podataka.

 • c) Pravo na ispravku

Svaki nosilac podataka ima pravo garantovano zakonom da kontrolor podataka ispravi netačne netačne lične podatke koji se odnose na njega bez nepotrebnog odlaganja. Uzimajući u obzir svrhu obrade, nosilac podataka ima pravo da dopuni nekompletne lične podatke, uz dodatnu izjavu saglasnosti.

Ukoliko se nosilac podataka želi iskoristiti ovo pravo pristupa, on ili ona može u bilo koje vreme kontaktirati bilo kog zaposlenog kod kontrolora podataka.

 • d) Pravo na brisanje (pravo da bude zaboravljen)

Svaki nosilac podataka ima pravo garantovano zakonom da je kontrolor podataka dužan da na zahev nosioca podataka izvrši brisanje ličnih podataka koji se odnose na njega bez nepotrebnog odlaganja. Kontrolor podataka će imati obavezu brisanja ličnih podataka bez nepotrebnog odlaganja, ako je makar jedan od sledećih razloga primenjiv, sve dok obrada nije neophodna:

 • Lični podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.
 • Nosilac podataka povlači saglasnost na koju se obrada temelji na osnovu tačke (a) člana 6 (1) GDPR-a, ili tačke (a) člana 9 (2) GDPR-a, i gde ne postoji drugi pravni osnov za obradu.
 • Nosilac podataka se protivi obradi u skladu sa članom 21 (1) GDRP-a i ne postoje druge osnove više instance za obradu, ili se nosilac podataka protivi obradi u skladu sa članom 21 (2) GDRP-a.
 • Lični podaci se nezakonito obrađuju.
 • Lični podaci moraju biti obrisani zbog poštovanja zakonske obaveze prema zakonima EU ili država članica na kojima je kontrolor podataka podložan.
 • Lični podaci su prikupljeni u odnosu na ponudu usluga informacionog društva iz člana 8 (1) GDPR koji se odnosi na saglasnost staratelja za decu ispod 16 godina starosti.

Ako se primjenjuje jedan od gore navedenih razloga, a nosilac podataka želi da zatraži brisanje ličnih podataka koje čuva AVene d.o.o., on ili ona može u bilo koje vreme kontaktirati bilo kog zaposlenog kod kontrolora podataka. Zaposleni u AVene d.o.o. će se postarati da se zahtev za brisanje ispuni u kratkom roku.

Kada je kontrolor podataka javno objavio lične podatke i dužan je u skladu sa članom 17 (1) da obriše lične podatke, kontrolor podataka uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove implementacije, preduzima razumne korake, uključujući tehničke mere, da obavesti druge kontrolore podataka koji obrađuju lične podatke za koje je nosilac podataka zatražio brisanje da je potrebno obrisati te podatke ukoliko dalja obrada nije potrebna. Zaposleni u AVene d.o.o. će preuzeti odgovarajuće mere individualno zavisno od slučaja do slučaja.

 • e) Pravo ograničenja obrade

Svaki nosilac podataka ima pravo garantovano zakonom da zatraži od kontrolora podataka ograničenje obrade ličnih podataka, ako se može primeniti nešto od sledećeg:

 • Nosilac podataka osporava tačnost ličnih podataka koje je primo kontrolor podataka i ograničenje traje u periodu koji omogućava kontroloru podataka da proveri njihovu tačnost.
 • Obrada je nezakonita, a nosilac podataka se suprotstavlja brisanju ličnih podataka i zahteva ograničenje njihove upotrebe.
 • Kontroloru podataka više ne trebaju lični podaci u svrhu obrade, ali su oni potrebni nosiocu podtaka za uspostavljanje, izvršenje ili odbranu zakonskih prava.
 • Nosilac podataka je uložio prigovor na obradu u skladu sa članom 21 (1) GDPR-a, dok se ne utvrdi da li značaj legitimnih razloga kontrolora podataka prevazilazi značaj razloga nosioca podataka.

Ako je ispunjen jedan od navedenih uslova, a nosilac podataka želi da zatraži ograničenje obrade ličnih podataka koje čuva AVene d.o.o., on ili ona može u bilo kom trenutku kontaktirati bilo kog zaposlenog kod kontrolora podataka . Zaposleni u AVene d.o.o. će obezbediti ograničenje obrade.

 • f) Pravo na prenosivost podataka

Svaki nosilac podataka ima pravo garantovano zakonom da primi lične podatke koji se odnose na njega a koji su zabeleženi kod kontrolora podataka, u strukturiranom obrazcu uobičajenog formata koji se lako može čitati. On ili ona će imati pravo da prenese te podatke drugom kontroloru podataka bez ograničenja od kontrolora podataka zbog načina na koji su dostavljeni lični podaci, sve dok se obrada temelji na saglasnosti u skladu sa članom 6 (1) (a) člana GDPR ili tačkom (a) člana 9 (2) GDPR-a, ili na osnovu ugovora iz člana 6 (1) tačka (b) GDPR-a, a obrada se vrši automatskim sredstvima, sve dok obrada nije neophodna za obavljanje zadatka koji se provodi u javnom interesu ili u vršenju službenog ovlašćenja koje je dato kontroloru podataka.

Pored toga, u ostvarivanju svog prava na prenosivost podataka u skladu sa članom 20 (1) GDPR-a, nosilac podataka ima pravo da prenosi lične podatke direktno od jednog kontrolora podataka na drugog, tamo gde je to tehnički izvodljivo i kada to ne utiče negativno na prava i slobode drugih.

Da bi ostvario pravo na prenosivost podataka, nosilac podataka može u svakom trenutku kontaktirati bilo kog zaposlenog u AVene d.o.o. sa takvim zahtevom.

 • g) Pravo na prigovor

Svaki nosilac podataka ima pravo garantovano zakonom na prigovor na obradu ličnih podataka na osnovu razloga koji se odnose na njegovu ili njenu posebnu situaciju, u bilo koje vreme, a zasnovano na tačkama (e) ili (f ) člana 6 (1) GDPR. Ovo se odnosi i na profilisanje na koje može biti vršeno po tom osnovu.

AVene d.o.o. više neće obrađivati ​​lične podatke u slučaju prigovora, osim ako možemo pokazati uverljive legitimne osnove za obradu koja nadjačava interese, prava i slobode nosioca podataka koji je prigovorio ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnih potreba.

Ukoliko AVene d.o.o. obrađuje lične podatke u svrhu direktnog marketinga, nosilac podataka ima pravo da u bilo kom trenutku prigovari na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega ili nju za takav marketing.Ovo se odnosi i na profilisanje u meri u kojoj se ono odnosi na takav direktni marketing. Ukoliko se nosilac podataka uloži prigovro na obradu za potrebe direktnog marketinga, AVene d.o.o. neće više obrađivati lične podatke u te svrhe.

Pored toga, nosilac podataka ima pravo, zbog razloga koji se odnose na njegovu ili njenu specifičnu situaciju, da se protivi obradi ličnih podataka koji se odnose na njega ili nju od strane AVene d.o.o. za naučne ili istorijske istraživačke svrhe ili za statističke svrhe shodno članu 89 (1) GDPR-a, osim ako je obrada neophodna za obavljanje zadatka koji su od javnog interesa.

Da bi ostvario pravo na prigovor, nosilac podataka može kontaktirati bilo kog zaposlenog u AVene d.o.o.. Pored toga, nosilac podataka je slobodan u kontekstu korišćenja usluga informacionog društva, a bez obzira na Direktivu 2002/58 / EC, da iskoristi svoje pravo na prigovor pomoću automatskih sredstava.

 • h) Automatsko individualno donošenje odluka, uključujući profilisanje

Svaki nosilac podataka ima pravo garantovano zakonom da ne bude predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi, uključujući profilisanje, koje bi imalo pravne posledice koje se odnose na njega ili slično značajno utiče na njega, dokle god odluka (1) nije neophodno za stupanje u rad ili izvršenje ugovora između nosioca podataka i kontrolora podataka, ili (2) nije odobreno kroz državne zakone ili zakone EU i koji istovremeno postavlja sistem odgovarajućih mere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa nosioca podataka, ili (3) ne zasniva se na eksplicitnoj saglasnosti nosioca podataka.

Ako je odluka (1) neophodna za stupanje u rad ili izvršenje ugovora između nosioca podataka i kontrolora podataka, ili (2) zasnovana na eksplicitnoj saglasnosti nosioca podataka, AVene d.o.o. će primjenjivati ​​odgovarajuće mere za zaštitu prava, sloboda i legitimnih interesa nosioca podata, u meri da nosilac podataka može da izrazi svoju tačku gledišta i ospori odluku kroz ljudsku intervenciju od strane kontrolora podataka.

Ako nosilac podataka želi ostvariti prava u vezi sa automatizovanim pojedinačnim odlučivanjem, on ili ona može u bilo koje vreme kontaktirati bilo kog zaposlenog u AVene d.o.o.

 • i) Pravo povlačenja saglasnosti za obradu podataka

Svaki nosilac podataka ima pravo garantovano zakonom da može da povuče svoju saglasnost za obradu svojih ličnih podataka u bilo koje vreme.

Ako nosilac podataka želi ostvariti prava na povlačenje saglasnosti obrade ličnih podataka, on ili ona može u bilo koje vreme kontaktirati bilo kog zaposlenog u AVene d.o.o.

 1. Pravni osnov za obradu

Čl. 6 (1) tačka GDPR služi kao pravni osnov za vršenje obrade ličnih podaataka za koje smo pribavili saglasnost za određenu namenu obrade. Ako je obrada ličnih podataka neophodna za izvršenje ugovora u kome je nosilac podataka jedna od strana, kao što je slučaj, na primer, kada je vršenje obrade neophodno za isporuku robe ili za pružanje usluga, obrada je na osnovu člana 6 (1). b GDPR. Isto važi i za vršenje obrade koja je neophodna za sprovođenje predugovornih radnji, na primer u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Ako je naša kompanija predmet zakonske obaveze kojom se zahteva obrada ličnih podataka, kao što je ispunjenje poreskih obaveza, obrada se zasniva na čl. 6 (1) tačka c GDPR.

U retkim slučajevima, obrada ličnih podataka može biti neophodna radi zaštite vitalnih interesa nosioca podataka ili druge fizičke osobe.Ovo bi bio slučaj, na primer, ako je posetilac povrijeđen u našoj kompaniji i njegovo ime, starost, podatke o zdravstvenom osiguranju ili druge bitne informacije morjau se preneti do doktora, bolnice ili neke treće strane. Tada bi se postupak zasnivao na čl. 6 (1) tačka d GDPR.

Konačno, operacije obrade mogu biti zasnovane na članku 6 (1) tačka f GDPR. Ova pravna osnova se koristi za operacije obrade koje nisu obuhvaćene bilo kojim od gore pomenutih zakonskih osnova, ako je obrada neophodna u svrhe legitimnih interesa koje sprovodi naša kompanija ili treća strana, osim u slučajevima kada su ti interesi nadjačani interesima ili osnovnim pravima i slobodama nosioca podataka kojima je neophodna zaštita ličnih podataka. Takve operacije obrade su posebno dopuštene jer ih je posebno spomenuo evropski zakonodavac. Smatra se da se legitimni interes može pretpostaviti ako je nosilac podataka klijent kontrolora podataka (Recital 47, Odredište 2 GDPR).

 1. Legitimni interese kontrolora podataka ili treće strane

Tamo gde se obrada ličnih podataka zasniva na članu 6 (1) tačka f GDPR naš legitimni interes je da izvršimo naše poslovanje za dobrobit svih naših zaposlenih i akcionara.

 1. Period u kome će se čuvati lični podaci

Kriterijumi koji se koriste za određivanje perioda čuvanja ličnih podataka je odgovarajući zakonski period zadržavanja. Nakon isteka tog perioda, odgovarajući podaci se rutinski brišu, ukoliko više nisu potrebni za ispunjavanje ugovora ili pokretanje novog ugovora.

 1. Dostavljanje ličnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtev; Zahtev za unos podataka u ugovor; Obaveza nosioca podataka da pruži lične podatke; Moguće posledice nepružanja takvih podataka

Objašnjavamo da je dostavljanje ličnih podataka delimično propisano zakonom (npr. poreskim propisima) ili može rezultirati iz ugovornih odredbi (npr. informacije o ugovornom partneru).

Nosilac podataka je dužan da nam dostavi lične podatke kada naša kompanija potpisuje ugovor sa njim. Nedostavljanje ličnih podataka za posledicu ima da se ugovor sa nosiocem podataka ne može zaključiti.

Pre nego što dostavi lične podatke, nosilac podataka mora kontaktirati bilo kog zaposlenog. Zaposleni će objasniti nosiocu podataka da li je odostavljanje ličnih podataka propisano zakonom, ugovorom ili je neophodno za zaključenje ugovora, takođe će objasniti da li postoji obaveza pružanja ličnih podataka i koje su posledica nepružanja ličnih podataka.

 1. Postojanje automatskog odlučivanja

Kao odgovorna kompanija, mi ne koristimo automatsko donošenje odluka ili profilisanje.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o aplikaciji i upotrebi Google analitike (sa funkcijom anonimizacije)

 

Na ovoj web stranici kontroler je integrisao komponentu Google analitike (sa funkcijom anonimizacije). Google analitika je usluga web analitike. Web analitika je vrši prikupljanje i analizu podataka o ponašanju posetilaca na web stranicama. Usluga analize weba prikuplja, između ostalog, podatke o tome sa koje internet stranice osoba je došla na drugu internet stranicu (tzv. referer), koje su pod-stranice posećivane, ili koliko su često i za koje vrieme gledali pod-stranicu. Web analitika se uglavnom koristi za optimizaciju web stranice i kako bi se izvršila analiza troškova i koristi internet oglašavanja.

Kompanija za poslovanje komponente Google analitika je Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Za web analitiku pomoću Google analitike kontroler koristi aplikaciju
“_gat. _anonymizeIp “. Pomoću ove aplikacije IP adresa internet veze nosioca podataka se skraćuje od strane Google-a i anonimizuje prilikom pristupa našim internet stranicama iz države članice Evropske unije ili druge države ugovornice Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru.

Svrha komponente Google Analytics je analiza prometa na našoj web stranici. Google koristi prikupljene podatke i informacije, između ostalog, da procijeni korištenje naše web stranice i da pruži online izveštaje koji pokazuju aktivnosti na našim web stranicama i pružaju druge usluge vezane za korištenje naše internet stranice za nas.

Google analitika postavlja kolačiće u sistem informacionih tehnologija nosioca podataka. Šta su kolačići je objašnjeno ranije u tekstu. Pomoću postavljanja kolačića Google-u je omogućeno da analizira korišćenje naše internet stranice. Sa svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica na ovoj Internet stranici, kojom upravlja kontrolor podataka i u koju je integrisana komponenta Google analitike, Internet pretraživač u sistemu informacionih tehnologija nosioca podataka automatski će poslati podatke preko komponenti Google anialitike u svrhu online oglašavanja i poravnanja provizija prema Google-u. U toku ovog tehničkog postupka, preduzeće Google dobija znanje o ličnim podacima, kao što je IP adresa nosioca podataka, koja služi Googleu, između ostalog, da bi razumeo poreklo posetilaca i klikova i potom kreirao provizija za poravnanje prema kontroloru podataka.

Kolačić se koristi za čuvanje ličnih podataka, kao što su vreme pristupa, lokacija sa koje je pristup izvršen, i učestalost poseta našem sajtu od strane nosioca podataka. Uz svaku posetu našoj internet stranici, takvi lični podaci, uključujući i IP adresu pristupa Internetu koji koristi nosilac podataka, biće poslati Google-u u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove lične podatke čuva Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može preneti lične podatke prikupljene putem ovog tehničkog postupka trećim stranama.

Nosilac podataka, kako je navedeno gore, u bilo kom trenutku može onemogućiti postavljanje kolačića pomoću odgovarajućeg podešavanja korištenog web pretraživača. Takvo prilagođavanje u korišćenom Internet pretraživaču takođe sprečava da Google analitika postavi kolačić u sistem informacionih tehnologija nosioca. Pored toga, kolačići koje je ranije postavila Google analitika mogu se u bilo kom trenutku izbrisati putem web pregledača ili drugih softverskih programa.

Pored toga, nosilac podataka ima mogućnost da prigovari na prikupljanje podataka za poterbe Google analitike, koji se odnosi na korišćenje ove internet stranice, kao i na obradu tih podataka od strane Google-a, kako to sprečo. U tu svrhu, nosilac podataka mora preuzeti dodatak pregledača na linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak za pregledač govori Google analitici putem JavaScript-a, da se svi podaci i informacije o posetama internet stranici neće biti prosleđeni do Google analitike. Instalacija ovog dodataka pregledaču smatra se prigovorom od strane Google-a. Ako je sistem informacionih tehnologija nosioca podataka kasnije obrisan, formatiran ili povono instaliran, tada nosilac podataka mora ponovo instalirati dodatke pregledača da onemogući Google analitiku.

Dodatne informacije i važeće odredbe politike pirvatnosti Google-a mogu se preuzeti na adresi: https://www.google.com/intl/sr/policies/privacy/ i na adresi: http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

Google analitiku je dodatno objašnjena na adresi:https://www.google.com/analytics/.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o aplikaciji i korišćenju Google-AdWords-a

Na svojoj internet stranici kontroler podataka je integrirao Google AdWords. Google AdWords je usluga za internet oglašavanje koja omogućava oglašivaču – kontroloru podataka da postavlja svoje oglase u rezultatima Google pretraživača i Google-ovoj mreži oglašavanja. Google AdWords dozvoljava oglašavaču da unapred definiše određene ključne reči pomoću kojih se oglas na rezultatima Google pretrage prikazuje, kada nosilac podataka korisnik koristi Google pretraživač da bi napravio pretragu koji odgovara ključnoj reči. U Google mreži oglašavanja, oglasi se distribuiraju na relevantnim internet stranicama pomoću automatskog algoritma, uzimajući u obzir prethodno definisane ključne reči.

Kompanija Google AdWords je deo Google Inc., na adresi 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Svrha Google AdWords-a je promocija našeg internet sajta uključivanjem relevantnog oglašavanja na internet lokacijama trećih strana, kao i u rezultatima pretraživača Google-a za pretragu.

Ako osoba koja pristupa informacijama do]e na našu internet stranicu preko Google oglasa, takozvani kolačić konverzije se postaavlja u sistemu informacionih tehnologija nosioca podataka preko Google-a. Šta su kolačići je objašnjeno ranije u tekstu. Kolačić konverzije gubi validnost nakon 30 dana i ne koristi se dalje za identifikaciju nosioca podataka. Ako kolačić nije istekao, kolačić konverzije se koristi da bi se proverilo da li su određene podstranice, na primer, korpa za kupovinu iz sistema onlajn prodavnice bile učitane sa naše internet stranice. Kroz konverzijski kolačić, i mi i Google možemo videti da li je osoba koja je došla preko AdWords oglasa ostavrila kupovinu na našoj internet stranici, odnosno izvršila ili otkazala prodaju robe.

Podaci i informacije prikupljeni korišćenjem kolačića konverzije koristi Google za kreiranje statističkih podataka o poseti za našu internet stranicu. Ove statistike poseta koriste se kako bismo utvrdili ukupan broj korisnika koji su došli do nas putem AdWords oglasa kako bi se utvrdio uspeh ili neuspeh svakog AdWords oglasa i unapredili naše AdWords oglase za budućnost. Niti naša kompanija, niti drugi Google AdWords oglašavači ne dobijaju informacije od Google-a koji bi mogli identifikovati nosioca podataka.

Kolačić konverzije čuva lične podatke, na primjer internet stranice i podstranice koje je posjetio nosilac podataka. Svaki put kada posete našu internet stranicu, lični podaci, uključujući i IP adresu pristupa internetu koju koristi nosila podataka, se prenose Google-u u SAD i oni ih tamo čuvaju. Google može preneti lične podatke trećim licima ako su prikupljeni ovim tehničkim postupkom.

Nosilac podataka, kako je navedeno gore, u bilo kom trenutku može onemogućiti postavljanje kolačića pomoću odgovarajućeg podešavanja korištenog web pretraživača. Takvo prilagođavanje u korišćenom Internet pretraživaču takođe sprečava da Google analitika postavi kolačić u sistem informacionih tehnologija nosioca. Pored toga, kolačići koje je ranije postavila Google analitika mogu se u bilo kom trenutku izbrisati putem web pregledača ili drugih softverskih programa.

Dodatne informacije i važeće odredbe politike privatonsti Google-a mogu se preuzeti na adresi: https://www.google.com/intl/sr/policies/privacy/.